KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
1.  Kuruluş desteği

 •  Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 TL,
 •  Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 TL destek sağlanır.
 
2.  Performans desteği,
 •  İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesine,
 •  İstihdam sayısına göre belirlenecek olup;
 •  İşletmenin 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır.
 
 •       Performans desteği,

 •       Program başlangıç tarihinden itibaren
 •       Birinci yıl birinci performans dönemi
 •       İkinci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere, performans dönemleri sonunda işletmeye geri ödemesiz olarak sağlanır.
 •       Her performans dönemi bir yılı kapsar.
 
    • Birinci performans dönemi için
     • 180-539 SGK çalışan prim gün sayısı olan işletmeye 5.000 TL,
     • 540-1079 SGK çalışan prim gün sayısıolan işletmeye 10.000 TL,
     • 1080 ve üstü SGK çalışan prim gün sayısıolan işletmeye 20.000 TL,
    • İkinci performans dönemi için
     • 360-1079 SGK çalışan prim gün sayısı olan işletmeye 5.000 TL,
     • 1080-1439 SGK çalışan prim gün sayısı olan işletmeye 15.000 TL,
     • 1440 ve üstü SGK çalışan prim gün sayısı olan işletmeye 20.000 TL olmak üzere en fazla 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

    3.  Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

 • İşletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1. inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.
 • İşletmenin orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 200.000 TL,
 • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği için destek oranı %75’tir.
 • Makine, teçhizat ve yazılımın; yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

4.  İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık Ve İşletme Koçluğu Desteği
 • Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamındaki danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için geri ödemesiz olarak sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 TL’dir. Destek oranı %75’tir.
 • Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir. İkinci el olması halinde ilk kullanıcıya satış faturası tarihi ile işletmeye kesilen fatura tarihi arasındaki sürenin 3 yılı geçmemiş olması, ilk satış faturası bulunamaması durumunda ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge sunulması gerekir.
 

NOT: İleri Girişimci Programı sonlandırılan işletmenin gerekçesi Kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, f inansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde verilen desteklerin iadesi istenmez. Aksi takdirde; geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

                                                                          KOSGEB GELENEKSEL  GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
DESTEK UNSURU
DESTEK TUTARI
Kuruluş Desteği
Gerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Performans Desteği*
Birinci Performans Dönemi**
- 180-539 gün ise 5.000 TL
- 540-1079 gün ise 10.000 TL
- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
İkinci Performans Dönemi**
- 360-1079 gün ise 5.000 TL
- 1080-1439 gün ise 15.000 TL
- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği
-5.000TL
Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.
* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.